Semi-interpenetrating network based on N-isopropylacrylamide

  • Raikhan Rakhmetullayeva al-Farabi Kazakh National University
  • Grigoriy Mun al-Farabi Kazakh National University
  • Erengaip Shaikhutdinov Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev, Almaty
  • Nakan Ulantai Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev, Almaty
  • Zhansaya Bagitova al-Farabi Kazakh National University
Keywords: 2-hydroxyethyl acrylate, N-isopropylacrylamide, thermosensitive polymers, linear polyacrylic acid, semi-interpenetrating networks, interpolymer complexes

Abstract

In this paper crosslinked copolymers based on N-isopropylacrylamide (NIPAA) with hydroxyethyl acrylate (HEV) were obtained. The complexation regularities of crosslinked copolymers NIPAA-HEA with linear polyacrylic acid (PAA) were investigated. New semi-interpenetrating networks based on copolymers of NIPAA-HEA with PAA were obtained and their physical and chemical characteristics were studied.

References

1. Philipova O.E. "Susceptible" polymer gels [«Vospriimchivye» polimernye geli]. Vysokomolekulyarnye soedineniya – Polymer Science, 2000, 42(12). P. 2328-2352.

2. Rakhmetullaeva R.K., Nurkeeva Z.S., Mun G.A., Shaikhutdinov Ye.M. Complexes of new temperature-sensitive copolymers of N-isopropylacrylamide and ethylene vinyl ester with high and low molecular weight compounds [Kompleksy novykh termochuvstvitel’nykh sopolimerov N-izopropilakrilamida i vinilovogo ephira etilenglikolya s vysoko- i nizkomolekulyarnymi soedineniyami]. Vestnik KazNU, ser khim – KazNU Bulletin, Chem ser., 2007, 1 (45). P. 231-235.

3. Wasserman A.M., Yasina L.L., Aliev I.I, Doseva V., Baranovsky V.Y. Molecular structure and dynamics of poly(methacrylic acid) and poly(acrylic acid) complexes with dodecyl-substituted poly(ethylene glycol). Coll. Polym. Sci., 2007, 32. P. 402-406.

4. Anufrieva E.V., Krakovyak M.G., Lucshik V.B., Sheveleva T.V. Effect of a-methyl groups on the complexing properties and structural transitions in macromolecules (co) polymers of N-isopropylacrylamide and N-isopropyl (meth) acrylamide in aqueous media [Vliyanie a-metil’nykh grupp na kompleksoobrazuyucshie svoistva i strukturnye perekhody v makromolekulakh (so)polimerov N-izopropilakrilamida i N-izopropil(met)akrilamida v vodnikh sredakh]. Vysokomolekulyarnye soedineniya– Polymer Science , 2002, 44 B(9). P. 1578-1581.

5. Lu X., Hu Z., Schwartz J. Phase transition behavior of hydroxypropylcellulose under interpolymer complexation with ploy(acrylic acid) // Macromolecules, 2002, Vol. 35. P. 9154-9168.

6. Liu, L.1, Sheardown, H. Glucose permeable poly (dimethyl siloxane) poly (N-isopropyl acrylamide) interpenetrating networks as ophthalmic biomaterials. Biomaterials, 2005, 2 (3). P. 233-244.

7. Nakan U., Rakhmetullaeva R.K.. New thermosensitive polymers for use in nanoelectronics [Nanoelektronikada koldanu maksatyndagi zhana termosezimtal polimerler]. Proceedings of the V International School for Young Physicists “Space, Science, Nanotechnology” [Materialy V Mezhdunarodnoi Shkoly molodykh phizikov «Kosmos, nauka, nanotekhnologii»], Amaty, 2011. P. 253-256.

Published
2013-05-14
How to Cite
Rakhmetullayeva, R., Mun, G., Shaikhutdinov, E., Ulantai, N., & Bagitova, Z. (2013). Semi-interpenetrating network based on N-isopropylacrylamide. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 70(2), 49-57. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_249-57