Influence of ozonolysis on quality of diesel fuel at the hydrotreating process

  • Zhaksyntay Kairbekov al-Farabi Kazakh National University
  • Zhannur Myltykbaeva Scientific Research Institute for New Chemical Technologies and Materials, Almaty
  • Zheneta Tashmukhambetova al-Farabi Kazakh National University
  • D. Mukаi Scientific Research Institute for New Chemical Technologies and Materials, Almaty
Keywords: diesel fuel, ozonolysis, hydrotreating, hydrogenation, sulfur, a cetane number, technology, catalyst

Abstract

Influence of ozonolysis process  on decrease of the content of sulfur in diesel fuel at the hydrogenation wais studied. The new concept of preliminary processing of diesel fuel by ozone with the subsequent hydrotreating on high-disperse nickel - the skeletal catalyst for receiving of fuels with high rates meeting modern requirements is offered. The method will allow to lower the content of sulfur in diesel fuel up to 46%, to raise a cetane index to 10,5%. The improvement of fractional composition of diesel fuel is established. 

References

1. Kamynskiy E.F., Havkin V.A., Kurganov V.M. Dearomatization of once-run diesel distillate by moderate pressure of hydrogen. [Dearomatyzatsiya pryamogonnykh dizelnykh distillyatov pri umerennom davlenii vodoroda]. Khimiya i tekhnologiya topliv i masel – Chemistry and technology of fuels and oils, 1996, no 6. P.13-14.

2. Ayity K., Suimbaeva S.M., Kairbekov Zh.K., Myltykbaeva Zh.K. The hydrorefining of petrol´s fractions modified from nicel-constructional catalysts. [Modifitsirlengen nikel kankaly katalytsatorynda benzyn fraktsiyasyn gydrotazalau]. Mir nauki Conf., Almaty, 19-22 April, 2010. P.107.

3. Muktaly D., Sarsenova A., Kairbekov Zh.K., Myltykbaeva Zh.K. The analysis impact of ozonization to diesel fuel received of oil Zhanazhol. [Zhanazhol munainan alyngan dizel otynyna ozonnyn aseryn zertteu] Molodezh I innovatsii v oblasti chimii, KBTU, Almaty, 17-18 March, 2011.- P.81.

4. Likhterova N.M., Lunin V.V., Sazonov D.S., Samoylenko S.A. Change group of hydrocarbon solution light catalytic cracing unter action of ozone. [Izmenenie gruppovogo uglevodorodnogo sostava legkogo gazoylya katalyticheskogo kreringa pod deystviem ozona]. Report of the 30 seminar Ozon and other pollution-free oxidants. Sience and technology. Моsсow, 2008. – P. 125-127.

Published
2013-09-14
How to Cite
Kairbekov, Z., Myltykbaeva, Z., Tashmukhambetova, Z., & MukаiD. (2013). Influence of ozonolysis on quality of diesel fuel at the hydrotreating process. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 71(3), 144-149. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_3144-149