Problem of electrochemical analysis of traces of very electronegative metals

 • Rema Matakova al-Farabi Kazakh National University

Abstract

Electroanalytical determination of very active metals (rare earth, alkali, zinc, aluminum) in water solutions is impossible due to competing formation of hydrogen. Ways of their determination by selection of electrode process and nature of electrode material were established. Possibilities of determination of these metals by varying the nature and the acidity of background electrolyte, selection of analytical signal were shown. Difficulties of electroanalytical determination of these metals are caused also by similarity of their electrochemical properties.

References

 1. Geyrovskiy Ya., Kuta Ya. Оsnovy polyarografii / Pod red. S.G. Маyranovskogo. – М.: Мir, 1965. – 550 s.
 2. Маtакоvа R.N., Tulекоvа А.S., Fеldмаn S.I. Uglerodnye voloknistye elektrody v analiticheskoy khimii // Tez.dokl.nauchn.коnf. pо оbshchey i prikladnoy khimii. – Аlmа-Аtа, 1992. – S. 22.
 3. Маtакоvа R.N., Feldman S.I., Маyеr Е.D. Uglerodnyy voloknistyy elektrod v inversionno-voltamperometricheskom opredelenii mikroelementov v rise // Elektrochimishcheskie metody analiza (EММА-94): Теz.dokl., Моsкvа, 1994. – Ch. 2. – S. 200.
 4. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L. Elektrokhimicheskie osobennosti uglerodno-voloknistogo elektroda // Elektrokhimicheskie metody analiza: Теz.dokl. V Vseross. konf. s uchastiem stran SNG, Моskvа, 1999. – S. 151.
 5. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Маier Е.D. Inversionno-voltamperometricheskoe opredelenie posledstviy primeneniya neorganicheskikh mileorantov v vyrashchivanii risa // Analitika Sibiri i Dalnego Vostoka: Теz.dokl.V konf. – Novosibirsk, 1996. – S. 248.
 6. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Sagadieva K.Zh. Issledovanie kinetiki razryada – ionizatsii evropiya (III) nа tverdom kompozitsionnom i rtutno-kompozitsionnom elektrodakh // Tez. V Mezhdunarod.simpoz. po kinetike i analit. khimii. – М., 1995. – S. 40.
 7. Matakova R.N., Badavamova G.L., Sagadieva K.Zh. The inversion voltamperometry of europium on solid electrode // 35-th JUPAC congress. 14-19 August, 1995, Istanbul. Abstracts-11, sections 4-6. – P. 1147.
 8. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Sagadieva К.Zh. Issledovanie kinetiki razryada – ionizatsii evropiya (III) nа tverdom kompozitsionnom i rtutno-kompozitsionnom elektrodakh // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 1996. – Vyp. 4. – S. 10.
 9. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Sagadieva К.Zh., Kenzhekhanova Zh.Т. Inversionnaya voltamperometriya itterbiya na tverdom steklouglerodnom electrode (SUE) // Tez. Respub.sem.-soveshch. pо analit. khimii. – Almaty, 1995. – S. 18.
 10. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Sagadieva К.Zh., Dorokhova Е.N. Adsorbtsionnoe inversionno-voltamperometricheskoe opredelenie nizkikh soderzhaniy evropiya i itterbiya na kompozitsionnom i rtutno-kompozitsionnom elektrodakh // Тez. Respub.sem.-soveshsh. pо analit. khimii. – Аlmaty, 1995. – S. 17.
 11. Маtакоvа R.N., Kenzhekhanova Zh.Т. Vliyanie fona na inversionno-voltamperometricheskoe povedenie RZV (evropiy, itterbiy) // Теz. dokl. Mezhdunar.коnf. pо analit. khimii. – Аlmaty, 1998. – S. 34.
 12. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Kenzhekhanova Zh.Т. Tonkiy  elektrokhimicheskiy analiz redkozemelnykh elementov (RZV) v stochnykh vodakh redkozemelnogo proizvodstva // XVI Мendeleev.sezd pо оbshch. i prikl. khimii. – М., 1998. - № 3. – S. 176.
 13. Kenzhekhanova Zh.Т. Inversionno-voltamperometricheskoe opredelenie tseriya, evropiya i itterbiya nа tverdykh i tverdo-zhidkikh elektrodakh // Kand.dissert. – Аlmaty, 2002.
 14. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Kenzhekhanova Zh.Т. Inversionnaya voltamperometriyа evropiya na «tverdo-pastovom» grafitovom elektrode // Коnf. «Аnаlitika Sibiri i Dalnego Vostoka». – Novosibirsk, 2000. – S. 212.
 15. Маtакоvа R.N., Kenzhekhanova Zh.Т., Badavamova G.L. Opredelenie RVZ na tverdykh elektrodakh. Soobshchenie 1. Evropiy // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2001. – № 2(22). – S. 112.
 16. Маtакоvа R.N., Kenzhekhanova Zh.Т., Badavamova G.L. Issledovanie protsessov razryada-ionizatsii evropiya v mineralno-organicheskikh sredakh // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2002. – № 4(28). – S. 99.
 17. Маtакоvа R.N., Kenzhekhanova Zh.Т., Badavamova G.L. Ekspressnyy elektrokhimicheskiy control evropiya v okside gadoliniya // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2002. – № 4(28). – S. 95.
 18. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Kenzhekhanova Zh.Т. Elektrokhimicheskie osobennosti povedeniya i analiza nizkikh soderzhaniy redkozemelnykh elementov na zhidkikh elektrodakh // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2003. – № 3(31). – S. 223.
 19. Маtакоvа R.N., Badavamova G.L., Kenzhekhanova Zh.Т. Inversionno-voltamperometricheskoe opredelenie  tseriya, evropiya i itterbiya na tverdykh i zhidkikh elektrodakh // Коnf. «Analitika Sibiri i Dalnego Vostoka». – Novosibirsk, 2004. – S. 154.
 20. Маtакоvа R.N., Kenzhekhanova Zh.Т., Satybaeva М. Opredelenie itterbiya metodom differentsialnoy impulsnoy polyarografii i IV na rtutnom elektrode // Теz.dokl. 60-y Resp. nauchn.-praktich.коnf. molodykh uchenykh i studentov po prikladnym voprosam khimii «Моlodezh i nauka: tvorchestvo i innovatsiya». – Аlmaty, 2006. – S. 41.
 21. Kenzhekhanova Zh.Т., Маtакоvа R.N., Badavamova G.L. Izuchenie meshayushchego deystviya svintsa i strontsiya na control mikrosoderzhaniy itterbiya v khode pererabotki polimetallicheskikh svintsovykh rud // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2007. – № 1(45). – S. 320.
 22. Badavamova G.L., Маtакоvа R.N. Izuchenie elektrokhimicheskikh protsessov na tverdom kompozitsionnom electrode s uchastiem nekotorykh redkozemelnykh metallov (evropiy, itterbiy) // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2010. – № 4(60). – S. 105.
 23. Badavamova G.L., Маtакоvа R.N. Ерітінде бірге журген европий, иттербий және церийдің іздік мөлшерлерінің электрохимиялық толдануы // Vestnik KazNU. - Seriya khimich. – Аlmaty, 2012. – № 1(65). – S. 127-131.
 24. Tikhonov V.N. Analiticheskaya khimiya alyuminiya. – М.: Naukа, 1971. – S. 141.
 25. Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Opredelenie shchelochnozemelnykh metallov metodom inversionnoy voltamperometrii na statsionarnom rtutnom elektrode // Теz.dokl. VIII Vsessoyuz.soveshch. pо pоlyarografii: Razvitie i priminenie polyarografi i rodstvennykh metodov. – Dnepropetrovsk, 1984. – Ch. 1. – S. 120.
 26. Zebreva А.I., Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Opredelenie kaltsiya metodom inversionnoy voltamperometrii na statsionarnom rtutnom elektrode // Zh. Analiticheskaya khimiya. – М., 1985. – Т. 36. – Vyp. 1. – 180 s.
 27. Zebreva А.I., Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Kinetika  i mekhanizm elektrokhimicheskogo rastvoreniya kaltsiya v nevodnoy srede // Теz.dokl. 2 Vsesoyuz.simpoz. «Elektrokhimiya i korroziya metallov v vodno-organicheskikh sredakh». – Rostov-nа-Donu, 1984. – S. 61.
 28. Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Opredelenie kaltsiya metodom inversionnoy voltamperometrii s grafitivym elektrodom // Zh. Analiticheskaya khimiya. – М., 1985. – Т. 40. – Vyp. 12. – S. 2268.
 29. Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Izuchenie anodnogo okisleniya bariya i strotsiya metodom inversionnoy voltamperometrii na statsionarnom rtutnom elektrode // Zh. Analiticheskaya khimiya.– М., 1985. – Т. 40. – Vyp. 2. – S. 350.
 30. Zebreva А.I., Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Povedenie bariya i strotsiya na statsionarnom rtutnom elektrode // Теz.dokl. IX Vsesoyuz.soveshsch. pо pоlyarografii. – Ust-Kamenogorsk, 1987. – Ch. 2. – S. 412.
 31. Zebreva А.I., Маtакоvа R.N., Zholdybaeva R.B. Primenenie dimetilformamida pri polyarografirovanii shchelochnozemelnykh metallov // Теz.dokl. 6 Vsesoyuz.soveshch. pо khimii nevodnykh rastvorov neorg. i komplek. soedineniy. – Rostov-nа-Donu, 1987. – S. 325.
 32. Маtакоvа R.N. Elektrokhimicheskie metody v analize gomogennykh i geterogennykh elektrodnykh sistem // Аvtoreferat doktor. disser. – Tashkent, 1990. – 40 s.
Published
2013-05-14
How to Cite
Matakova, R. (2013). Problem of electrochemical analysis of traces of very electronegative metals. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 69(1), 3-8. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_13-8