Current trends of the development of chemical analysis

  • Rema Matakova al-Farabi Kazakh National University
  • Madina Kokumbaeva al-Farabi Kazakh National University
Keywords: analysis, hybridization, miniaturization, nanomaterials, chemometry, concentration

Abstract

This paper presents dynamics of the development of all stages of chemical analysis during last 15 years. The ways of the quality improvement of chemical analysis and its considerable advancement into the field of trace concentrations of substances are shown. Features of development of analytical methods, modern techniques for concentration and separation of substances, as well as chemomerrical processing of results are analyzed. Huge importance of computerization and automation of the analysis is shown.

References

1  Zolotov YuA (2013) J Anal Chem+ 68:835-836. (In Russian)

2  Mozzhukhin AV, Moskvin AL, Moskvin LN (2007) J Anal Chem+ 62(5):475-478. http://dx.doi.org/10.1134/S1061934807050152

3  Medvedev NS, Tsygankova AD, Kukarin VF, Saprykin AI (2013) Increase of efficiency of introduction of micro samples during atomic emission analysis with inductively coupled plasma [Povyshenie effektivnosti vvedeniya mikroprob pri atomno-emissionnom analize s induktivno svyazannoy plazmoy]. Abstracts of the Second Congress of Analysts, Moscow, Russia. P.15. (In Russian)

4  Bekhterev VN (2013) Analytical application of extractive freezing out [Analiticheskoe primenenie ekstraktsionnogo vyimorazhivaniya. Tezisyi II s'ezda analitikov]. Abstracts of the Second Congress of Analysts, Moscow, Russia. P.44. (In Russian)

5  Mosyagin PV, Saveleva OA (2013) Modern state of liquid-phase microextraction concentration of impurities. [Sovremennoe sostoyanie zhidkofaznogo mikroekstraktsionnogo kontsentrirovaniya primesey]. Abstracts of the Second Congress of Analysts, Moscow, Russia. P.174. (In Russian)

6  Kudryasheva OS, Denisova SA, Lesnov AE (2011) Application of industrial surfactants in liquid-liquid extraction without an organic solvent. [Primenenie promyshlennyh PAV v zhidkostnoy ekstraktsii bez organicheskogo rastvoritelya]. Proceedings of XIX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Volgograd, Russia. P.284 (In Russian)

7  Wei GT, Jang Z, Chen CJ (2003) Anal Chim Acta 488:183-192. http://dx.doi.org/10.1016/S0003-2670(03)00660-3

8  Pletnev IV, Smirnova SV, Hachatryan KS, Zernov VV (2004) Rossijskij Khimicheskij Zhurnal [Zhurnal Rossijskogo Khimicheskogo Obshchestva Im. D.I. Mendeleeva] 58(6):51-58. (In Russian)

9  Baker BA, Barker ShN, Pandey S, Bright FV (2005) Analyst 130(6):800-808. http://dx.doi.org/10.1039/b500865b

10 Moskvin LN, Rodinkov OV (2011) Chromatomembrane methods of extraction and concentration in chemical analysis [Hromatomembrannyie metodyi vyideleniya i kontsentrirovaniya v himicheskomanalize] Proceedings of XIX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Volgograd, Russia. P.29. (In Russian)

11 Zolotov YA (2013) J Anal Chem+ 68:1043-1043. (In Russian)

12 Zolotov YA (2012) About some trends of the development of analytical chemistry [O nekotoryih tendentsiyah razvitiya analiticheskoy himii]. Abstracts of the 8th National Conference on Electrochemical Methods of Analysis. P.4. (In Russian)

13 Zolotov YA (2012) J Anal Chem+ 60:3. (In Russian)

14 Budnikov GK (2000) Soros Educational Journal [Sorovskiy obrazovatelnyiy zhurnal] 3:45-51. (In Russian)

15 Hentse G (2010) Polarography and voltammetry. Theoretical framework and analytical practice [Polyarografiya i voltamperometriya. Teoreticheskie osnovyi i analiticheskaya praktika]. Binom, Moscow, Russia. (In Russian) ISBN 978-5-94774-357-9

16 Rodionova OE, Pomerantsev LL (2006) Chemometrics [Hemometrika]. Institute of Chemical Physics, Moscow, Russia. P.6. (In Russian)

17 Monakhova YB, Kuballa T, Lachenmeier DV (2013) J Anal Chem+ 68:755-766. (In Russian) http://dx.doi.org/10.1134/S1061934813090098

18 Vlasov YT, Lechin AV, Rudnitskaya AM (2006) Russ Chem Rev 75:125-132. (In Russian) http://dx.doi.org/10.1070/RC2006v075n02ABEH001204

19 Kuchmenko GA, Lisitskaya RP, Golovanova VA, Arsenov MS (2009) J Anal Chem+ 64:338-345. http://dx.doi.org/10.1134/S1061934809040030

20 Brockman J (2011) Science in the First Half of the Twenty-First Century. Vintage Books, United States. P.171. ISBN 0-375-71342-5

21 Brainina ChZ (2001) J Anal Chem+ 56:303-312. http://dx.doi.org/10.1023/A:1016635809428

Published
2014-12-30
How to Cite
Matakova, R., & Kokumbaeva, M. (2014). Current trends of the development of chemical analysis. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 76(4), 83-88. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2014_483-88