Study of effectiveness of strongly basic anion exchange resins in the process of uranium extraction from the underground leaching productive solution

  • Nurgul A. Nursapina al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
  • Fatima S. Meiirman al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
  • Gulsana T. Amanova al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
  • Ilona V. Matveyeva al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Keywords: uranium industry, leaching, sorption and desorption of uranium, anion exchange resins, titanium-phosphate-vanadate titration

Abstract

The process of uranium sorption is one of the important stages in the production of uranium. This stage affects uranium extraction effectiveness from productive solutions. The sorption and desorption characteristic of anion exchange resins in dynamic condition were investigated in order to study the effectiveness of resins, which were used for extraction of uranium from sulfuric acid productive solution. The sorption and desorption of uranium from the productive solution on anion exchange resins AB-17 and DOWEX 1X8 200 was carried out in laboratory conditions. The sorption characteristics were investigated. The determined sorption capacities of the resins were 1.47 and 14.4 mg/mL, respectively. The most efficient anion exchanger is DOWEX 1X8 200 that has a high sorption capacity as well as good desorption characteristics, which make it possible to obtain solutions having 23 times higher uranium concentrations than in productive solutions.

References

1 IAEA Annual Report for 2016. GOV/INE/2017/12 – GC (61)/ INF/ 8.

2 Matveyev YuN, Strizhko VS (1986) Technology of metallurgical production of non – ferrous metals (theories and practice) [Tehnologiya metallurgicheskogo proizvodstva cvetnyh metallov (teoriya I praktika)]. Metallurgiya, Moscow, Russia. (In Russian)

3 Tolepbayev AS, Sakiyev ZZh, Ahmedova GR (2012) Bulletin of KazNRTU [Vestnik KazNITU] 4:53-57. (In Russian)

4 Shokobayev NM, Dauletbakov TS, Zhumabayeva DS (2014) Mining Journal of Kazakhstan [Gornyi zhurnal Kazakhstana] 18:30-37. (In Russian)

5 Turayev NS, Zherin II (2005) Chemistry and technology of uranium [Himiya i tekhnologiya urana]. CNIIATOMINFORM, Moscow, Russia. (In Russian). ISBN: 5-7262-0526-S

6 Gromov BV (1978) Introduction to the chemical technology of uranium [Vvedenie v himicheskuyu tekhnologiyu urana]. Atomizdat, Moscow, Russia. (In Russian)

7 Sreenivas T, Rajan K (2013) Sep Purif Technol 112:54-60. Crossref

8 Lyzlova EV, Gluhova AV, Ramazanov LM (2012) Issues of Radiation Safety [Voprosy radiacionnoj bezopasnosti] 2:24-30. (In Russian)

9 Samoilov VI, Saduakasova AT, Kulenova NA (2015) International Journal of Experimental Education [Mezhdunarodnyj zhurnal ehksperimental’nogo obrazovaniya] 5:80-87. (In Russian)

10 Kolomiest D, Troshkina I, Sheremet`ev M, Konopleva L (2005) Russ J Appl Chem+ 5:722-726. Crossref

11 Fatemeh S, Zahra A, Mohamad S, Hamid S (2012) Ann Nucl Energy 48:21-24. Crossref

12 Sung H, Kwang R, Chong H, Hongsuk Ch (1999) Korean J Chem Eng 16(5):571-575. Crossref

13 Matulionyte J, Vengris T, Ragauskas R, Padarauskas A (2007) Desalination 208:81-88. Crossref

14 Sadyrbayeva GA, Myrzabek KA, Zhatkanbayev EE, Daurenbekov SD (2011) Mining Information Analytical Bulletin (scientific and technical journal) [Gornyj informacionnyj analiticheskij byulleten’ (nauchno-tekhnicheskij zhurnal)] 11:216-222. (In Russian)

15 Komissarenkov AA, Fedorova OV (2015) Determination of the properties of sorbents: educational methodological manual for coursework [Opredelenie svojstv sorbentov: uchebno-metodicheskoe posobie dlya vypolneniya kursovoi raboty]. Saint Petersburg, Russia. (In Russian)

16 Dorofeyeva LI (2008) Determination of the main characteristics of the ion-exchange layer: methodological instructions for per-forming laboratory work on the course “Ion-exchange technologies” [Opredelenie osnovnyh harakteristik ionoobmennogo sloya: metodicheskie ukazaniya k vypolneniyu laboratornoj raboty po kursu «Ionoobmennye tekhnologii»]. Publishing house of Tomsk poly¬technical university, Russia. (In Russian). ISBN: 5-98298-288-1
Published
2018-12-28
How to Cite
Nursapina, N., Meiirman, F., Amanova, G., & Matveyeva, I. (2018). Study of effectiveness of strongly basic anion exchange resins in the process of uranium extraction from the underground leaching productive solution. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 91(4), 10-15. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb979