Low temperature oxidation of o-xylene with hydrogen peroxide in the presence of vanadium xerogels

  • Nurlykyz Nagashybaevna Yesmurzaeva K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan
  • Roza Tursunovna Tursunova Engineering Laboratory of K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan
  • Bagadat Samatovna Selenova K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan
  • Sarkyt Elekenovich Kudaibergenov Engineering Laboratory of K.I. Satpayev Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan
Keywords: vanadium xerogels, titanium oxide, catalyst, oxidation, o-xylene, decomposition, hydrogen peroxide

Abstract

The present work is dedicated to investigation of vanadium xerogels deposited on titanium oxide for the oxidation process of o-xylene by hydrogen peroxide under the mild conditions. The structure of deposited vanadium catalyst and sizes of vanadium xerogels nanoparticles were investigated by physicochemical methods. The nano-sized particles (5-8 nm) of xerogel vanadium, deposited on titanium oxide, exhibit high catalytic activity in the decomposition of hydrogen peroxide and in the oxidation of o-xylene by hydrogen peroxide under mild conditions.

References

1 Gayle AA, Somov VE, Warsaw OM (2000) Aromatic hydrocarbons. Allocation, application, market: Handbook [Aromaticheskie uglevodorody. Vydelenie, primenenie, rynok: Spravochnik]. Himizdat, Saint Petersburg, Russia. (In Russian). ISBN 9785938080096

2 Braginsky OV (2003) World petrochemical industry [Mirovaya neftehimicheskaya promyshlennost']. Nauka, Moscow, Russia. (In Russian). ISBN 9785020062627

3 Serebryakov BR, Masagutov RM, Pravdin VG (1989) New processes of organic synthesis: production-practice edition [Novye processy organicheskogo sinteza: proizv.-prakt. izdanie]. ed. Chernyh SP. Khimya, Moscow, USSR. (In Russian). ISBN 5724503077

4 Nikolov V, Klissurski D, Anastasov A (1991) Catal Rev 33:319-374. Crossref

5 Pieck C, Val S, Granados M, Banares M, Fierro G (2002) Langmuir 18:2642-2648. Crossref

6 Rase HF (2000) Handbook of Commercial Catalysts. CRC Press, New York, USA. ISBN 9780849394171

7 Grzybowska-Świerkosz B (1997) Appl Catal A-Gen 157:263-310. Crossref

8 Mayers RA (2005) Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill Handbooks, New York, USA. P.325. ISBN 9780071504881

9 Yesmurzayeva N, Markametova M, Selenova B, Kudaibergenov S (2016) Macromolecular Symposia 363:7-11. Crossref

10 Maksimov AI, Moshnikov IA, Tairov YuM, Shilova OA (2007) Fundamentals of sol-gel nanocomposite technology [Osnovy zol'-gel' tehnologii nanokompozitov]. Elmor, Saint Petersburg, Russia. (In Russian). ISBN 576290850X
Published
2017-10-05
How to Cite
Yesmurzaeva, N., Tursunova, R., Selenova, B., & Kudaibergenov, S. (2017). Low temperature oxidation of o-xylene with hydrogen peroxide in the presence of vanadium xerogels. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 86(3), 26-31. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb813