Wastewater treatment from ions of heavy and non-ferrous metals by ion-exchange adsorption

  • Sevara Zairkyzy Babazhanova Khoja Ahmet Yassawi Kazakh-Turkish International University, Turkestan
  • Raushan Nurdillakyzy Nurdillayeva Khoja Ahmet Yassawi Kazakh-Turkish International University, Turkestan http://orcid.org/0000-0001-9444-737X
  • Mekhmet Ali Ozler Mugla Sitki Kochman University, Mugla
Keywords: wastewater, ions of heavy and non-ferrous metals, ion-exchange adsorption, cationite KRF-10P, purification rate

Abstract

This article presents the results of experimental research on wastewater treatment from ions of heavy and non-ferrous metals by ion exchange adsorption. The object of investigation was a model solution containing ions of heavy and non-ferrous metals and prepared of wastewater from Turkestan locomotive depot. As a sorbent, phosphorus–acidic cationite KRF-10P was used. The impact of the cation exchanger mass, reaction time of cationite and temperature of the solution on the degree of wastewater treatment from ions of heavy and non-ferrous metals (Zn2+, Pb2+, Cd2+) were studied. On the basis of experiments, optimal conditions of wastewater treatment from ions of heavy and non-ferrous metals were established: mKRF-10P  = 2.0 g, t = 1.0 h, T = 55°C. At the optimized conditions, the degree of wastewater treatment from zinc ions reached 96.1%, the degree of removal of lead ions reached 89%, the degree of removal of cadmium ions reached 95%. Experimental results showed the possibility of wastewater treatment from ions of heavy and nonferrous metals by ion exchange adsorption using phosphorus–acidic cationite KRF-10P.

References

1      Kazankapova MK (2013) Create a modified carbon mineral sorbents for purification of natural objects from technogenic pollution [Sozdaniye modifitsirovannykh uglerod mineral'nykh sorbentov dlya ochistki prirodnykh ob"yektov ot tekhnogennykh zagryazneniy]. Dissertation for Doctor Philosophy (PhD) degree,  Almaty, Kazakhstan. P.53. (In Russian)

2      Karilkhan A, Zhorabek AA, Sembayeva AM (2013) Effect of heavy metals on human health [Auyr metaldardyn adam densaulygyna aseri]. Materials of the International scientific conference "Science and education - the leading factor of strategy "Kazakhstan - 2050" [Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Nauka i obrazovaniye - vedushchiye faktory Strategii «Kazakhstan - 2050»], Karaganda, Kazakhstan. (In Kazakh)

3      Gel'ferikh F (1962) Ionites. Fundamentals of ion exchange [Ionity. Osnovy ionnogo obmena]. Foreign Literature, Moscow, Russia. (In Russian)

4      Nikol'skiy BP (1987) Physical chemistry [Fizicheskaya khimiya]. Khimiya, Leningrad, Russia. (In Russian)

5      Zhylkaydarova  ZhB, Turlybayeva GA, Nurdillayeva RN (2014) Russ J Science and world+ 3:115-117. (In Russian)

6      Zhadanova AV, Vyalykh YeA, Degtev MI, Ilarionov SA (2014) A method for recovering heavy metal ions [Sposob izvlecheniya ionov tyazhelykh metallov]. The patent of the Russian Federation No. 2525307      [Patent Rossiyskoy Federatsii Nomer 2525307]. (In Russian)

7      Elif Filiz (2007) Those derived from natural sources adsorbed heavy metal removal [Dogal kaynaklardan elde edilen adsorbanlardan agır metal giderimi]. Dissertation for the Master Degree, Istanbul, Turkey. P.111. (In Turkish)

8      Satanov Ye, Baykhamurova M, Sayinova GA, Nurdillayeva RN (2015) Wastewater treatment technology of railway transport [Tekhnologiya ochistki stochnykh vodp redpriyatiy zheleznodorozhnogo transporta]. Materials of VII International Student e-conference "Student scientific forum 2015", Moscow, Russia.  (In Russian)

9      Zhylkaydarova ZhB, Nurdillayeva RN, Mirzayev AA (2015) Wastewater treatment from lead ions (II) and phosphorus  by zeolites [Ochistka stochnykh vod ot ionov svintsa (II) I fosfora tseolitami]. Materials of VII International Student e-conference "Student scientific forum 2015", Moscow, Russia.   (In Russian)

10   Tatayeva SD, Atayeva NI (2013) Wastewater treatment from heavy metals [Ochistka stochnykh vod ot tyazhelykh metallov]. The patent of the Russian Federation No. 2480420 [Patent Rossiyskoy Federatsii  Nomer 2480420]. (In Russian)

11  Rengaraj S, Yeon KН,  Kang SY,  Lee JU, Kim KW, Moon SH (2002)  J  Hazard Mater 92:185-198. http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3894(02)00018-3

12  Mekvabishvili TV, Kopylova VD, Sladkaya LD, Saldadze MK (1975) Nauka, Leningrad, USSR. P.62-65.

13  (2007) MI 08-47/163. Water is a natural, drinking, technologically clean, purified wastewater. Methods of measurement of mass concentrations of cadmium, lead, zinc and copper by stripping voltammetry [Voda prirodnaya, pit'yevaya, tekhnologicheski chistaya, ochishchennaya stochnaya. Metodika vypolneniya izmereniy massovykh kontsentratsiy kadmiya, svintsa, tsinka і medi metodom inversionnoy vol'tamperometrii]. Tomsk, Russia. (In Russian)

14  (1980) GOST 10896-78. RF Ion exchangers. Preparation for the test [Ionity. Podgotovka k ispytaniyu]. Publ. 01.01.80. (In Russian)

15  Yang RT (2003) Adsorbents: Fundamentals and applications.  John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersеy. ISBN 9780471462415

16  Yu B, Zhang Y, Shukla A, Shukla SS, Dorris KL (2001) J Hazard Mater B84:83-94. http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3894(01)00198-4

17  Smirnov AD (1982) Sorption purification of water [Sorbtsionnaya ochistka vody]. Khimiya, Leningrad, USSR. (In Russian)

 

Published
2016-12-30
How to Cite
Babazhanova, S., Nurdillayeva, R., & Ozler, M. A. (2016). Wastewater treatment from ions of heavy and non-ferrous metals by ion-exchange adsorption. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 83(3-4), 44-51. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb689