Justification sequence dissolution of cobalt and nickel mineral by unconventional thermodynamic method

  • Khabibulla Ospanov The Center of Physico-Chemical Methods of Research and Analysis, Almaty
  • Aisulu Zhusupova The Center of Physico-Chemical Methods of Research and Analysis, Almaty
  • Tilek Ketegenov The Center of Physico-Chemical Methods of Research and Analysis, Almaty
  • Asel Makhambetova The Center of Physico-Chemical Methods of Research and Analysis, Almaty
  • Gul'shat Aytsariyeva The Center of Physico-Chemical Methods of Research and Analysis, Almaty
Keywords: formation energy of minerals, the reduced value of new chemical affinity of reaction oxidation ΔrG°/n

Abstract

The article shows the forecasts of different reactivity of the mineral cobalt and nickel and the choice of effective reagents for opening minerals cobalt and nickel, copper and other metals from cobalt-nickel containing raw materials using unconventional thermodynamic method, in particular, the average atomic formation energy of minerals ∆rG° and the reduced value of new chemical affinity of reaction oxidation ΔrG°/n. These studies allow to choose of the optimal conditions for the dissolution of minerals cobalt and nickel with the least expenditure of time.

References

1 Ospanov KhK (1993) Physico-chemical grounds for selective dissolution of minerals [Fiziko-khimicheskiye osnovy izbiratel'nogo rastvoreniya mineralov]. Nedra, Мoscow, Russia. P.175. (In Russian)

2 Ospanov KhK (2004) Theory of controlling. A physico-chemical process taking place at the interface solid-liquid. Flint River, London, UK. P.130.

3 Ospanov KhK (2012) General principles of predication of different reactivates of minerals and solvents under the conditions of mineral raw material treatment (on the materials of three international scientific editions) manual [Obshchiye printsipy prognozirovaniya razlichiya reaktsionnoy sposobnosti mineralov i «rastvoriteley» v usloviyakh pererabotki mineral'nogo syr'ya (po materialam trekh mezhdunarodnykh nauchnykh otkrytiy)]. LTD «BTS paper», Almaty, Kazakhstan. P.368. (In Russian). ISBN:9786012472370

4 Ospanov KhK (2015) General principles of prediction of reactivity of minerals and solvents in the conditions of processing of mineral raw materials (on the basis of the materials of four inernational discoveries). al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan. P.367. ISBN:9786010413689

5 Ospanov KhK (2004) Average atomic Gibbs energy of formation of minerals and its perspective in different fields of science [Srednyaya atomnaya energiya obrazovaniya Gibbsa tverdykh veshchestv i perspektivy ikh ispol'zovaniya v razlichnykh oblastyakh nauki].   LTD «BTS paper», Almaty, Kazakhstan. P.63. (In Russian)

6 Naumov GV, Ryzhenko BN, Khodakovski IKh (1971) The reference book of thermodynamic values [Spravochnik termodinamicheskikh velichin]. Atomizdat, Moscow, Russia. P.56. (In Russian)

7 Letnikov FA (1965) Isobaric potentials of mineral formation (chemical affinity) and their application in geochemistry [Izobarnyye potentsialy obrazovaniya mineralov (khimicheskoye srodstvo) i primeneniye ikh v geokhimii]. Nedra, Moscow, Russia. P.26. (In Russian)

8 Ospanov KhK (2004) Physico-chemical grounds for selective dissolution of minerals.  Flint River, London, UK. P.175.

Published
2016-03-30
How to Cite
Ospanov, K., Zhusupova, A., Ketegenov, T., Makhambetova, A., & Aytsariyeva, G. (2016). Justification sequence dissolution of cobalt and nickel mineral by unconventional thermodynamic method. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 81(1), 40-48. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb684
Section
Physical Chemistry and Electrochemistry