Nucleation and growth of cadmium sulfide and telluride nanoparticles

  • M. Dergacheva D.V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis and Electro-Chemistry, Almaty
  • N. Gudeleva D.V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis and Electro-Chemistry, Almaty
  • K. Leontyeva D.V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis and Electro-Chemistry, Almaty
  • K. Urazov D.V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis and Electro-Chemistry, Almaty
  • G. Khussurova D.V. Sokolsky Institute of Organic Catalysis and Electro-Chemistry, Almaty
Keywords: nucleation, crystallization kinetics, electro crystallization, cadmium telluride, cadmium sulfide

Abstract

The kinetics of nucleation process and growth of the electrodeposited CdS and CdTe nanocrystals for thin-film solar cells has been studied using chronoamperometry method. Comparison of experimental data to theoretical models is carried out. It is established that the nucleation and growth of CdTe and CdS; depending on electrodeposition conditions; is described by regularities of two-dimensional 2D or three-dimensional 3D growth with the instant nucleation complicated by the subsequent diffusion. In the electrodeposition of CdS on glassy-carbone electrode occurs two-dimensional 2D instant nucleation mechanism. Cadmium sulfide deposited on SnO2/glass electrode by three-dimensional 3D growth with the instant nucleation. Nucleation and growth of CdTe on the surface of CdS goes by two-dimensional 2D instant nucleation mechanism. The surface of CdS layer; deposited by electrodeposition method onto SnO2/glass substrate; represent a dense layer of oriented particles with size ~20 nm. Found out presence of particles with smaller sizes ~8-20 nm.

References

Damaskin B.B.; Petriy O.A.; Tsirlina G.A. Electrokhimiya. - M.: Kolos; 2006. 672 p. (in Russ.)

Dergacheva M.B. Elektroosajdenie poluprovodnikov // Vest.KazNU. 2007. № 2(46). S. 128-139. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Gudeleva N.N.; Bekmukhametova F.S.; Salaeva Z.P. Elektrokhimicheskoe povedenie CdS/Cd elektroda v rastvorakh elektrolitov; soderzhashchikh sul’fid-iony // Jurn. obshch. Khimii. 1999. Т. 69; № 10. S.1615–1619. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Chaikin V.V.; Pantileeva E.P. Elektroosazhdenie soedineniya CuSeх na uglerodsoderzhashchikh elektrodakh // Jurn. prikl. Khimii. 2004. Т. 77; № 8. P. 1289–1294. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Chaikin V.V. Elektroosazhdenie poluprovodnikovykh plenok CuInSe2 na steklouglerodnom electrode iz sernokislykh elektrolitov // Jurn. prikl. Khimii. 2008. Т. 81; № 4. S. 576–579. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Urazov K.A.; Chaikin V.V. Poluchenie plenochnykh poluprovodnikov sostava CuInxGa1-xSe2 metodom elektroosajdeniya // Sb. Dokl. VI Mezhdunarodnogo Beremzhanovskogo s’ezda po khimii i khim. tekhnologii. Karaganda. 2008. S. 234-238. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Urazov K.A.; Pen’kova N.V.; Gudeleva N.N. Elektroosajdenie oluprovodnikovykh plenok CuInSe2 na molibdenovom electrode // Jurn. prikl. Khimii. 2010. Т. 83; № 4. S.601–605. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Pen’kova N.V.; Kim I.E. Elektroosajdenie telluride kadmiya iz elektrolitov na osnove etilenglikolya // Jurn. prikl. Khimii. 2010. Т. 83; № 3. S.431–434. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Mayeva K.A.; Gudeleva N.N.; Urazov K.A.; Grigir’eva V.P. Vliyanie osveshcheniya na elektrokhimicheskoe osazhdenie selena(IV) // Izv.NAN RK. Seriya khim. I khim. tekhnol. 2012; № 5. S. 54–61. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Urazov K.A.; Mit K.A.; Mayeva K.A. AFM studies of ZnS thin films produced by electrodeposition // The 3-rd International Symposium on Nanotechnology; Energy and Space. – Almaty; 2013. – P.60-61. (in Eng.)

Dergacheva M.B.; Mayeva K.A.; Mit K.A.; Urazov K.A.; Khussurova G.M. The investigation of the surface of CdS films; prepared by electrodeposition in galvanostatic mode// The 3-rd International Symposium on Nanotechnology; Energy and Space. – Almaty; 2013. – P.62-63. (in Eng.)

Dergacheva M.B.; Urazov K.A.; Mit K.A.; Gudeleva N.N.; Grigir’eva V.P. Sostav I morfologiya poverkhnosti plenok CuInSe2; elektroosazhdennykh na molibdene // Fizika I khimiya obr. mater. 2013; №4. S. 39-44. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Gudeleva N.N.; Pen’kova N.V.; Chaikin V.V. Malakhov V.A.; Komashko L.V.; Grigir’eva V.P. Metod khimicheskogo osazhdeniya tonkih plenok CdS na podlozhki SnО2/steklo pri izgotovlenii tonkoplenochnikh aotoelementov // Izv. NAN RK. Seriya khim. I khim. tekhnol. 2007; № 3. S. 55-62. (in Russ.)

Dergacheva M.B.; Gudeleva N.N.; Pen’kova N.V.; Khussurova G.M.; Matakova R.N.; Grigir’eva V.P. Elektroosajdenie CdTe na plenochnom CdS electrode. II. Elektrokhimicheskie processi pri sovmestnom vosstanovlenii ionov Cd(II) i Те(IV) // Izv. NAN RK. Seriya khim. 2005; № 3. S. 36-45. (in Russ.)

Rudnev A.V.; Zapryanova T.; Molodkina E.B.; Danilov A.I.; Polukarov Yu.M. Nachal’nye stadia elektrokristallizatsii medi na polikristallicheskoy platine I steklouglerode v prisutstvii atsetonitrila // Elektrokhimiya. 2008. Т. 44; № 7. S. 906-913. (in Russ.)

Rabchinskiy S.M..; Bagaev S.I.; Strel’tsov E.A. Atomnye sloi kadmiya na Те-elektrodakh // Elektrokhimiya. 2006. Т. 42; № 8. SС. 916-923. (in Russ.)

Mori E.; Rajeshwar R. The kinetics of electrocrystallization of tellurium and cadmium telluride at the glassy carbon surface //J. Electroanal. Chem. 1989. V. 258. P. 415-429. (in Eng.)

Valderrama R.C.; Miranda–Hern‘andaz M.; Sebastian P.J.; Ocampo A.L. Electrodeposition of indium onto Mo/Cu for the deposition of Cu(In;Ga)Se2 thin films // Electrochim. Acta. 2008. V. 53. P. 3714- 3721. (in Eng.)

Scharifker B.R.; Mostany J. Three-dimensional nucleation with diffusion controlled growth. Part I. Number density of active sites and nucleation rates per site // J. Electroanal. Chem. 1984. V. 177; N 1-2. P.13 -23. (in Eng.)
Published
2013-09-14
How to Cite
Dergacheva, M., Gudeleva, N., Leontyeva, K., Urazov, K., & Khussurova, G. (2013). Nucleation and growth of cadmium sulfide and telluride nanoparticles. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 72(4), 15-24. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_415-24