Investigation of the electrochemical dissolution of сonstantine electrode by polarization of an alternating current

  • R. Nurdillayeva H.A.Yassawe International Kazakh-Turkish University, Turkestan
  • A. Kadirbayeva The Kazakh-British Technical University, Almaty
Keywords: an alternating current, titanium electrode, constantine electrode, electrolyze, polarization, current output

Abstract

The electrochemical behavior of Constantine electrode in hydrochloric acid solution by polarization of an alternating current by frequency of 50 Hz was studied. It was considered the influence of main electrochemical parameters (density of current on titanium and constantine electrodes, concentration of electrolyte, temperature of solution, frequency of an alternating current) on the process of alloy dissolution. The optimal parameters of the electrochemical dissolution of Constantine electrode were established. It was shown that dependіng on the electrolysіs condіtіon the constantine electrode are dissolving with forming ions of copper (І) and nicel (ІІ). 

References

Bobovich B.B., Devyatkin V.V. Pererabotka otkhodov proizvodstva I potreblenya. – Spravochnoye izdanye – M. Intermedinzhenering, 2000. – S. 9-10. Nurdillayeva R.N. Zhez kaldiktarinan mis zhane mirishti bolip aludin elektrokhimialik tasilin zhasay // Оntustik Kazakhstan gilimi men bilimi. Khimya, khimyalik tekhnologya seryasi. – 2008. – №1(66). – B.65 – 69. Zelinskaya S.I. Svoistva medi I ee splavov. – Аlma-Ata: Nauka, 1989. –143 s. Shulgin L.P. Elektrokhimicheskie protsessi na peremennom toke. – L.: Nauka, 1974. – 70 s. Chernenko V.I., litovchenko К.I., Papanova I.I. Progressivnye impulsnye i peremennotokovye rezhimi elektroliza.- Кiev: Nauka dumka, 1988.-171 s. Nurdillayeva R.N., Berdibekova А, Тorehanova G. Аynimali tokpen polyarizatsialangan Cu-Ni kuymasinin elektrokhimiyalik kasieti // «Kazirgi Kazakhstandagi innivatsialik damu zhane gilimnin kazhettiligi» аtti Zhas galimdardin ІІІ Khalikaralik gilimi konverentsiasi. – 2009. – B.139-142. Каdirbayeva А.S, Nurdillayeva R.N. Cu-Ni negizindegi kuymalardin elektrokhimiyalik eru ereksheligin aynimali tok katisinda zerttey // «Zhas Galim» studentter men magistranttardin XIX gilimi-teoriyalik konferentsiasinin materialdari. – 2011. – B.21-25. Vasilev V.P. Анаlitikalik khimya. – V. 2 ch. Ch1. Gravimetricheskie i titrimetritseskie metodi analiza – М.: Vish. shk. 2003. – 320 s. Маkarov G.V. Коlichestvennoe opredelenie odnovalentnoy medi v prisutstvii dvukhvalentnoy sernokisloy srede // Gidrokhimi¬cheskoye protsessi i shchelochnoy srede. – 1970. – S. 40-47. Babko А.К., Pilipenko А.G. Коlorimetricheskii analiz – М.: Gос.NТIkhimicheskoi literaturi. – 1991.- 408 s. Аstakhova R.К., Кrasikov B.S. К voprosu ob elektrokhimicheskom povedenii medi v solyanokislikh elektrolitakh // Zhutnal prikladnoy khimii. – 1971. – 44. – №2. – P. 363-371.
Published
2013-05-14
How to Cite
Nurdillayeva, R., & Kadirbayeva, A. (2013). Investigation of the electrochemical dissolution of сonstantine electrode by polarization of an alternating current. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 69(1), 51-58. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_151-58
Section
Physical Chemistry and Electrochemistry