NMR spectroscopic studies of the supramolecular inclusion complexes of 1-(2-etoxyethyl)-4-(hexyne-1-yl)-4-benzoiloxypiperidine with β-cyclodextrin

  • Tulegen Seilkhanov Sh. Ualikhanov Kokshetau State University
  • Lubov Sokolova Sh. Ualikhanov Kokshetau State University
  • Olzhas Seilkhanov Sh. Ualikhanov Kokshetau State University
  • Kaldybay Praliyev A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences, Almaty
  • Tynyshtyk Iskakova A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences, Almaty
Keywords: 1-(2-ethoxyethyl)-4-(hexyne-1-yl)-4-benzoyloxypiperidine, β-cyclodextrin, inclusion complexes, NMR spectroscopy

Abstract

In order to establish the formation of supramolecular inclusion complexes of 1-(2-ethoxyethyl)-4-(hexyne-1-yl)-4-benzoyloxypiperidine with β-cyclodextrin and their structures, 1H and 13C NMR spectra of 1-(2-ethoxyethyl)-4-(hexyne-1-yl)-4-benzoyloxypiperidine and its complexes with β-cyclodextrin were studied. The changes in the values of chemical shifts of 1H and 13C of substrate and receptor in their inclusion complexes with β-cyclodextrin have been determined. It has been established that inclusion complexes formed in the reaction of 1-(2-ethoxyethyl)-4-(hexyne-1-yl)-4-benzoyloxypiperidine with β-cyclodextrin. It was shown that the N-ethoxyethyl’s end of molecule substrates entered in the inner cavity of the receptor.

Author Biography

Tulegen Seilkhanov, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University
Head of Laboratoru NMR spectroscopy

References

1 Rasheed A, Kumar ASK, Sravanthi VV (2008) Sci Pharm 76:567-598. http://dx.doi.org/10.3797/scipharm.0808-05

2 Brewster ME, Loftsson T (2007) Adv Drug Deliver Rev 59:645-666. http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2007.05.012

3 Duchene D, Ponchel G, Wouessidjewe D (1999) Adv Drug Deliver Rev 36:29–40. http://dx.doi.org/10.1016/S0169-409X(98)00053-2

4 Chernykh EV, Brichkin SB (2010) High Energ Chem+ 44:83-100. http://dx.doi.org/10.1134/S0018143910020013

5 Kemelbekov US, Hagenbach A, Lentz D, Imachova ShO, Pichkhadze GM, Rustembekov ZhI, Beketov KM, Praliev KD, Gabdulkhakov A, Guskov A, Saenger W (2010)  J Incl Phenom Macro 68:323-330. http://dx.doi.org/10.1007/s10847-010-9791-7

6 Kemelbekov U, Saipov A, Abdildanova A, Ospanov I, Luo Y, Guskov W, Saenger W, Imachova Sh, Nasyrova S, Pichkhadze G (2013) J Incl Phenom Macro 77:249-257. http://dx.doi.org/10.1007/s10847-012-0239-0

7 Ammar HO, Ghorab M, Mostafa DM, Macram TS, Ali RM (2013) J Incl Phenom Macro 77:121-134. http://dx.doi.org/10.1007/s10847-012-0223-8

8 Pirnau A, Floare CG, Bogdan M (2014) J Incl Phenom Macro 78:113-120. http://dx.doi.org/10.1007/s10847-012-0277-7

Published
2014-10-31
How to Cite
Seilkhanov, T., Sokolova, L., Seilkhanov, O., Praliyev, K., & Iskakova, T. (2014). NMR spectroscopic studies of the supramolecular inclusion complexes of 1-(2-etoxyethyl)-4-(hexyne-1-yl)-4-benzoiloxypiperidine with β-cyclodextrin. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 75(3), 75-84. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2014_375-84