Influence of the concentration of water-soluble polyelectrolytes on the kinetics of flocculation of kaolin suspension and strength of formed floccules

  • R. Taubaeva al-Farabi Kazakh National University
  • D. Totybaeva al-Farabi Kazakh National University
  • K. Musabekov al-Farabi Kazakh National University
  • Sh. Baran University of Miskolc, Miskolc-Edetemvarosh
  • Sh. Muzdibaeva D.Serikbaev East-Kazahstan State technical University, Ust-Kamenegorsk
Keywords: suspension of kaolin, water-soluble polyelectrolytes, cationic flocculants, anionic flocculants, destabilization

Abstract

The influence of the concentration and the charge of water-soluble (WS) polyelectrolytes on the kinetics aggregation of particles kaolin was investigated. It is shown that with the alternation of slow and fast mixing result to the formation of large and strong flocs. The rate of aggregation and size of particles formed flocs increases with the concentration of the reagent and the charge density of the polyelectrolyte. It was found that at low concentrations (10-5~2,5·10-3%) polyelectrolytes (cationic - Zetag 89, Zetag 92, anionic - Magnafloc 155, Magnafloc 156 flocculants) flocculation of  kaolin suspensions increases and the higher concentrations of flocculants (more on 2,5·10-3%) - suspension of kaolin is stabilized.

References

Veitser YU.I., Mints D.M. Vyrоkоmоlekulyarnye flоkulyanty v prоtserrakh оchirtki prirоdnykh i rtоchnykh vоd. M.: Rtrоiizdat. – 1984. – 200 p. Baran A.A. Pоlimerrоderzhaщie dirperrnye rirtemy. – Kiev: Naukоva dumka. – 1986. – 204 p. Tadros F. The effect of polymers on dispersion properties. - London, Academic Press. – 1982. – 424 p. Myagchenkоv V.A., Baran’ SH. (Baran A.A.), Bekturоv E.A., Bumedоrоva G.V. Pоliakrilamidnye flоkulyanty. Kazan’: Izd-vо tekhnоlоgicherkоgо univerriteta. - 1998. - 248 p. Merarоsh R., Baran’ SH., Rоlоmentseva I. Vliyanie gidrоdinamicherkikh urlоvii na kinetiku flоkulyatsii rurpenzii bentоnita pоlielektrоlitami i prоchnоrt’ оbrazuyuщikhrya flоkul // Kоllоidnyi zhurnal – 2010. - Tоm 72, № 3. - P. 400-408 Malysheva ZH.N., Zubreva YU.R., Navrоtskii A.V. Kоmpоzitsii katiоnnykh pоlielektrоlitоv dlya dertabilizatsii dirperrii // Izvertiya VоlgGTU. Vyp. 7: mezhvuz. Rb.nauch.rt. / VоlgGTU. – Vоlgоgrad, 2010. - № 2. – P. 140-146. Baran’ SH., Merarоsh R., Kоzakоva I., SHkvarla I. Kinetika i mekhanizm flоkulyatsii rurpenzii bentоnita i kaоlina pоlielektrоlitami i prоchnоrt’ prоchnоrt’ оbrazuyuщikhrya flоkul // Kоllоidnyi zhurnal – 2009. – T. 71, № 3. - P. 291-298. Kuznetsоva E.G., Raribekоva YU.G. Vliyanie elektrоzaryadnоi оbrabоtki na оchirtku rtоchnykh vоd v prоtserrakh kоagulyatsii i flоkulyatsii // Vоrtоchnо-Evrоpeirkii zhurnal peredоvykh tekhnоlоgii – 2011. – T. 52, № 4 / 6. – P. 50-53. Malysheva ZH.N. Mnоgоkоmpоnentnye flоkuliruyuщie rirtemy na оrnоve katiоnnykh pоlielektrоlitоv // ZHurnal prikladnоi khimii – 2009. – T. 82, № 11. - P. 1881-1886.
Published
2013-05-14
How to Cite
Taubaeva, R., Totybaeva, D., Musabekov, K., Baran, S., & Muzdibaeva, S. (2013). Influence of the concentration of water-soluble polyelectrolytes on the kinetics of flocculation of kaolin suspension and strength of formed floccules. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 69(1), 110-114. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_1110-114