Mineral composition of some plant species of Kazakhstan family (Chenopodiaceae)

  • Yerbol Ikhsanov al-Farabi Kazakh National University
  • Ivan Samofalov al-Farabi Kazakh National University
  • Yuliya Litvinenko al-Farabi Kazakh National University
  • Gaukhar Burasheva al-Farabi Kazakh National University
Keywords: Halostachys caspica, Suaeda microfilla, mineral composition

Abstract

The paper presents the results of study of mineral composition of the aerial part of Halostachys caspica and  mixed-leaved Suaeda microfilla goosefoot family (Chenopodiaceae) microfilla They were collected during the flowering period in the Ili district of Almaty region. The study was conducted by the method of atomic absorption analysis at Center of Physical and Chemical Methods of Analysis. In the result the micro and macro element compositions of aerial part of Halostachys caspica and mixed-leaved (Suaeda microfilla) goosefoot family (Chenopodiaceae) microfilla was obtained.

References

1. Avcyn A.P., Zhavoronkov A.A., Remi M.A. i dr. Microelements of human. [Mikroelementy cheloveka]. Moscow, Medicina, 1991. 446 p.

2. Vinogradov A.P. The main regularities in the distribution of microelements between plants and the environment. Microelements in the life of plants and animals [Osnovnye zakonomernosti v raspredelenii mikroelementov mezhdu rasteniyami i sredoj mikroelementy v zhiznirastenij i zhivotnyx]. Moscow: AN SSSR, 1952. P. 7-20.

3. Grinkevich N.I., Sorokina A.A. Role of geochemical factors in the production environment plants biologically active substances. The biological role of microelements [Rol geokhimicheskikh faktorov sredy v produtsirovanii rasteniya mibiologicheski aktivnykh veshhestv. Biologicheskaya rol mikroelementov]. Moscow: Nauka, 1983. 283 p.

4. Rakhmetova A.A., Meldekhanov T.T., Mukhametgaliev A.G. Modern problems of Pharmacy [Sovremennye problem farmacii]. Alma-ata, Nauka, 1989. 102 p.

5. Borovskij V.M. Micronutrients in the biosphere of Kazakhstan [Mikroelementy v biosfere Kazakhstana]. Alma-ata: Nauka, 1981 P. 3-96.

6. Flora of the USSR [Flora SSSR] Edited by V.A. Komarova. Moscow: AN SSSR, 1936. 6. P. 169-170.

7. State Pharmacopoeia of the USSR, Issue 1. General methods of analysis. Herbal drugs. Vol XI [Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR: vyp.1. obshhie metody analiza. Lekarstvennoe rastitelnoe syre. XI izd]. Moscow: Medicina. 1987. P.42-44.

8. Ermachenkol .A. Atomic absorption analysis in sanitation researches [atomno-absorbcionnyj analiz v sanitarno – gigienicheskix issledovaniyax] Edited by L.G. Podunova. Moscow, 1997. 208p.

9. Kabata-Pendias A., Pendias H. Microelements in soils and plants [Mikrojelementy v pochvah i rastenijah]. Moscow: Mir. 1989. P. 83-93.

10. Sadzhvan K.S., Najdu R., Prasad M.N.V. Microelements in the environment. Biogeochemistry, Biotechnology and Bioremediation [Mikrojelementy v okruzhajushhej srede. Biogeokhimiya, biotehnologiya i bioremediaciya] – Fizmatlit, 2009. 725 p.

Published
2013-05-14
How to Cite
Ikhsanov, Y., Samofalov, I., Litvinenko, Y., & Burasheva, G. (2013). Mineral composition of some plant species of Kazakhstan family (Chenopodiaceae). Chemical Bulletin of Kazakh National University, 70(2), 132-136. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_2132-136