Physico-chemical characteristics of activated carbons based on a copolymer of furfural and mineral raw materials of the Republic of Kazakhstan and their application in extracting gold from industrial solutions

  • Kanagat Kishibayev Center of Physical Chemical Methods of Research and Analysis
  • O. Protsenko al-Farabi Kazakh National University
  • Sergey Yefremov Center of Physical Chemical Methods of Research and Analysis
  • Natalia Dolgova al-Farabi Kazakh National University
  • Asset Kabulov Center of Physical Chemical Methods of Research and Analysis
  • Rustam Tokpayev Center of Physical Chemical Methods of Research and Analysis
  • Аzhar Atchabarova Center of Physical Chemical Methods of Research and Analysis
  • Sergey Nechipurenko Center of Physical Chemical Methods of Research and Analysis
Keywords: activated carbon, sorbents, furfural activated sorbent, shungite, sorption of gold

Abstract

Activated carbons are widely used in different industries for cleaning a variety of natural objects from of technogenic pollutants. In the article presents the results of physico-chemical investigations of activated carbons. The investigations on the sorption of gold in cyanide solutions activated sorbent based on furfural and sorbent based on shungit.

References

1. Kienle Kh., Bazer E. Active carbons and their industrial application. [Aktivnye ugli i ikh promyshlennoe primenenie.], L., 1984. 215 p.

2. Melikhov I.V., Berdonosova D.G., Sigeykin I.G. Sorption mechanism and predicting the behavior of sorbents in physicochemical systems. [Mekhanizm sorbtsii i prognozirovanie povedeniya sorbentov v fiziko-khimicheskikh sistemakh]. Uspekhi khimii - Successes of chemistry - 2002. T. 71. Number 2. P.159 - 179.

3. Mukhin V.M., Tarasov A.V., Klushin V.N. Active carbons Russia. [Aktivnye ugli Rossii]. Metallurgiya - Metallurgy, Moscow, 2000. P.103-144.

4. Nechipurenko S.V., Duhnitsky V.N., Yefremov S.A., Nauryzbaev M.K. Production of carbon-mineral sorbents based schungite rocks. [Proizvodstvo uglerod-mineral,nykh sorbentov na osnove shungitovykh porod]. Materialy II Vserossiyskoy nauch. konf. «Sorbenty kak faktor kachestva zhizni i zdorov,ya» - Materials of II the All-Russian scientific conf. "Sorbents as a factor in of life quality and health", Belgorod, 2006, P. 170-173.

5. Tarasenko Y.A. Selectivity reductive sorption of noble metals active carbons. [Selektivnost vosstanovitel,noy sorbtsii blagorodnykh metallov aktivnymi uglyami]. Zhurnal fizicheskoy khimii - Journal of Physical Chemistry. 1993, V.67, № 11. P. 2328-2332.

6. Gilchrist T. Chemistry of Heterocyclic Compounds. [Khimiya geterotsiklicheskikh soedineniy]. - M.: World, 1996. P. 247. - 464.

7. Kishibayev K.K., Akkuzhiev A.S., Kaboulov A.T., Tokpaev R.R., Nechipurenko S.V., Yefremov S.A., Nauryzbaev M.K. Obtaining and physico-chemical characteristics of active carbons based on copolymers of furfural. [Poluchenie i fiziko-khimicheskie kharakteristiki aktivnykh ugley na osnove sopolimerov furfurola]. Vestnik Karagandinskogo Universiteta - Bulletin of the University of Karaganda, chemical series, № 3 (71) / 2013, P. 23-25.

8. Yefremova S. Schungite carbon as a substitute of technical carbon when filling composite materials. [Shungitovyi uglerod kak zamenitel tekhnicheskogo ugleroda pri napolnenii kompozitsionnykh materialov]. Dis. Candidate. chem. Sciences, Almaty, 1999. P. 136.

9. Kalinin Y.K., Gorlov V.I., Lazarev T.N. Lithogenesis and quality Schungite of raw materials. [Litogenez i kachestvo shungizitovogo syr,ya]. - In the book.: Schungite rocks Karelia. Petrozavodsk, 1981. P. 22-45.

10. Dreving V.P., Muttik G.G. Experimental methods in adsorption and molecular chromatography. [Eksperimental,nye metody v adsorbtsii i molekulyarnoy khromatografii]. Moscow: Moscow State University. 1990. P. 160-164.

11. Gouldsteyn J., Newbury D., Echlin P., Joy D., Fiori Ch., Lifshin E. Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. [Rastrovaya elektronnaya mikroskopiya i rentgenovskiy mikroanaliz]: In 2 books. Book 1. Lane. from English. - Moscow.: World, 1984. 303 p.

12. Krishtal M.M. Scanning electron microscopy and ray spectral microanalysis in examples of practical application. [Skaniruyushchaya elektronnaya mikroskopiya i rentgenospektral,nyi mikroanaliz v primerakh prakticheskogo primeneniya]. - M. Tekhnosfera, 2009. 208 p.

13. GOST 25699.4 The method of determining the specific adsorption surface. [GOST 25699.4 Metod opredeleniya udel,noy adsorbtsionnoy poverkhnosti].

14. GOST 16188-70 Method for determination of strength. [GOST 16188-70 Metod opredeleniya prochnosti].

Published
2013-09-14
How to Cite
Kishibayev, K., Protsenko, O., Yefremov, S., Dolgova, N., Kabulov, A., Tokpayev, R., AtchabarovaА., & Nechipurenko, S. (2013). Physico-chemical characteristics of activated carbons based on a copolymer of furfural and mineral raw materials of the Republic of Kazakhstan and their application in extracting gold from industrial solutions. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 72(4), 49-55. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_449-55