1.
Nauryzova S, ShaihutdinovŠ•, Yeligbayeva G, Satayev M, Koshkarbayeva S. Use of radiation graft polymerization for modification of polypropylene. Chemical Bulletin of Kazakh National University [Internet]. 13Oct.2016 [cited 4Mar.2024];82(2):46-4. Available from: https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/691