1.
Nurpeissova Z, Mangazbayeva R, Shaikhutdinov E, Khutoriyanskiy V. Preparation of graft copolymers with cerium ions (IV). Chemical Bulletin of Kazakh National University [Internet]. 14May2013 [cited 26Jan.2022];70(2):27-3. Available from: https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/110