Bolatov, Asset, Alexander Kokh, Nadezhda Kononova, Vyacheslav Shevchenko, Mukhambetkali Burkitbayev, Bolat Uralbekov, and Yerassyl Kaiyrzhan. “Synthesis of a New Complex Borate KBaSm(BO3)2”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 1 (March 30, 2016): 50-57. Accessed January 21, 2021. https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/687.