Seilkhanov, Tulegen, Lubov Sokolova, Olzhas Seilkhanov, Kaldybay Praliyev, and Tynyshtyk Iskakova. “NMR Spectroscopic Studies of the Supramolecular Inclusion Complexes of 1-(2-Etoxyethyl)-4-(hexyne-1-Yl)-4-Benzoiloxypiperidine With β-Cyclodextrin”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 75, no. 3 (October 31, 2014): 75-84. Accessed July 5, 2022. https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/239.