Igimbayeva, Dilyara, Meruyert Nazhipkyzy, Bazar Dabynov, Erhan Aliyev, Oleg Stahov, Togzhan Mashan, and Zulkhair Mansurov. “Preparation of Acrylonitrile Butadiene Styrene Fibers by Pulse Electrospinning”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 76, no. 4 (December 30, 2014): 3-9. Accessed September 29, 2023. https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/119.