Arziev, Z., Z. Kairbekov, V. Yemelyanova, E. Shakiyev, Z. Myltykbaeva, and T. Shakiyeva. “Coal Briquetting at the Presence of Humates As the Binding Substance”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 71, no. 3, Sept. 2013, pp. 106-11, doi:https://doi.org/10.15328/chemb_2013_3106-111.