Orazov, Z., Y. Tulebekov, A. Bakhadur, and B. Uralbekov. “Kinetic Model of Photocatalytic Oxidation of Dye (Orange II) by Superoxide Radicals”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 110, no. 4, Nov. 2023, pp. 4-10, doi:https://doi.org/10.15328/cb1345.