Yerlan, G., B. Tyussyupova, S. Tazhibayeva, and K. Musabekov. “Polymer Systems for Oral Delivery of Insulin”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 108, no. 1, Mar. 2023, pp. 12-29, doi:https://doi.org/10.15328/cb1298.