Yergaliyeva, E., K. Bazhykova, S. Abeuova, V. Vazhev, and P. Langer. “In Silico Drug-Likeness, Biological Activity and Toxicity Prediction of New 3,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-Pyran-4-One Derivatives”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 107, no. 4, Dec. 2022, pp. 14-20, doi:https://doi.org/10.15328/cb1272.