Tatykhanova, G., V. Aseyev, M. Vamvakaki, V. Khutoryanskiy, and S. Kudaibergenov. “Ophthalmic Drug Delivery System Based on the Complex of Gellan and Ofloxacin”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 105, no. 2, June 2022, pp. 4-12, doi:https://doi.org/10.15328/cb1239.