Igimbayeva, D., M. Nazhipkyzy, B. Dabynov, E. Aliyev, O. Stahov, T. Mashan, and Z. Mansurov. “Preparation of Acrylonitrile Butadiene Styrene Fibers by Pulse Electrospinning”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 76, no. 4, Dec. 2014, pp. 3-9, doi:https://doi.org/10.15328/chemb_2014_43-9.