Khutoryanskiy, V. “Exploring New Avenues in Physical Chemistry of Hydrophilic Polymers: To the 70th Anniversary of Professor Sarkyt Elekenovich Kudaibergenov”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 100, no. 1, Mar. 2021, pp. 50-58, doi:https://doi.org/10.15328/cb1179.