Kurmangazhy, G., S. Tazhibayeva, K. Musabekov, S. Sydykbayeva, and B. Zhakipbaev. “Magnetite-Gaize Composite Stabilized With Polyacrylic Acid”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 3, Sept. 2020, pp. 12-17, doi:https://doi.org/10.15328/cb1160.