Nurpeissova, Z., R. Mangazbayeva, E. Shaikhutdinov, and V. Khutoriyanskiy. “Preparation of Graft Copolymers With Cerium Ions (IV)”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 70, no. 2, May 2013, pp. 27-33, doi:https://doi.org/10.15328/chemb_2013_227-33.