Tattibayeva, Z., M. Tursynbetov, S. Tazhibayeva, W. Kujawski, and K. Musabekov. “Adsorption Modification of the Zeolite Surface With Chitosan”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 4, Dec. 2019, pp. 20-26, doi:https://doi.org/10.15328/cb1073.