Bazhykova, K., P. Langer, E. Yergaliyeva, T. Seylkhanov, and Z. Abilov. “Synthesis and Identification of 3,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-Pyran-4-One”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, Vol. 91, no. 4, Dec. 2018, pp. 4-9, doi:https://doi.org/10.15328/cb1039.