Tassibekov, K., Z. Bekishev, R. Tokpayev, K. Kishibaev, A. Ismailova, S. Nechipurenko, S. Efremov, and M. Nauryzbayev. “Mechanism of the Thermochemical Transformation of Wheat Grain’s Processing Waste During Heat Treatment”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 2, June 2018, pp. 28-35, doi:https://doi.org/10.15328/cb1007.