[1]
S. Nauryzova, ShaihutdinovЕ., G. Yeligbayeva, M. Satayev, and S. Koshkarbayeva, “Use of radiation graft polymerization for modification of polypropylene”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 2, pp. 46-54, Oct. 2016.