[1]
M. Kazankapova, A. Bekzhanova, S. Efremov, and M. Nauryzbayev, “Study of physical chemical characteristics of a shungite”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, vol. 66, no. 2, pp. 149-157, May 2012.