[1]
Z. Orazov, Y. Tulebekov, A. Bakhadur, and B. Uralbekov, “Kinetic model of photocatalytic oxidation of dye (Orange II) by superoxide radicals”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, vol. 110, no. 4, pp. 4-10, Nov. 2023.