[1]
G. Yerlan, B. Tyussyupova, S. Tazhibayeva, and K. Musabekov, “Polymer systems for oral delivery of insulin”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, vol. 108, no. 1, pp. 12-29, Mar. 2023.