[1]
E. Yergaliyeva, K. Bazhykova, S. Abeuova, V. Vazhev, and P. Langer, “In silico drug-likeness, biological activity and toxicity prediction of new 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one derivatives”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, vol. 107, no. 4, pp. 14-20, Dec. 2022.