[1]
G. Tatykhanova, V. Aseyev, M. Vamvakaki, V. Khutoryanskiy, and S. Kudaibergenov, “Ophthalmic drug delivery system based on the complex of gellan and ofloxacin”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, vol. 105, no. 2, pp. 4-12, Jun. 2022.