[1]
G. Kurmangazhy, S. Tazhibayeva, K. Musabekov, S. Sydykbayeva, and B. Zhakipbaev, “Magnetite-gaize composite stabilized with polyacrylic acid”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 3, pp. 12-17, Sep. 2020.