[1]
Z. Nurpeissova, R. Mangazbayeva, E. Shaikhutdinov, and V. Khutoriyanskiy, “Preparation of graft copolymers with cerium ions (IV)”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, vol. 70, no. 2, pp. 27-33, May 2013.