[1]
Z. Tattibayeva, M. Tursynbetov, S. Tazhibayeva, W. Kujawski, and K. Musabekov, “Adsorption modification of the zeolite surface with chitosan”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 4, pp. 20-26, Dec. 2019.