[1]
K. Bazhykova, P. Langer, E. Yergaliyeva, T. Seylkhanov, and Z. Abilov, “Synthesis and identification of 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 4, pp. 4-9, Dec. 2018.