Bogdanova, Y., Dolzhikova, V. and Yushkin, A. (2015) “Wetting and adsorption modification in the system”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 79(3), pp. 50-57. doi: https://doi.org/10.15328/cb650.