Yerlan, G., Tyussyupova, B., Tazhibayeva, S. and Musabekov, K. (2023) “Polymer systems for oral delivery of insulin”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 108(1), pp. 12-29. doi: https://doi.org/10.15328/cb1298.