Yergaliyeva, E., Bazhykova, K., Abeuova, S., Vazhev, V. and Langer, P. (2022) “In silico drug-likeness, biological activity and toxicity prediction of new 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one derivatives”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 107(4), pp. 14-20. doi: https://doi.org/10.15328/cb1272.