Tatykhanova, G., Aseyev, V., Vamvakaki, M., Khutoryanskiy, V. and Kudaibergenov, S. (2022) “Ophthalmic drug delivery system based on the complex of gellan and ofloxacin”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 105(2), pp. 4-12. doi: https://doi.org/10.15328/cb1239.