Igimbayeva, D., Nazhipkyzy, M., Dabynov, B., Aliyev, E., Stahov, O., Mashan, T. and Mansurov, Z. (2014) “Preparation of acrylonitrile butadiene styrene fibers by pulse electrospinning”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 76(4), pp. 3-9. doi: https://doi.org/10.15328/chemb_2014_43-9.