Khutoryanskiy, V. (2021) “Exploring new avenues in physical chemistry of hydrophilic polymers: to the 70th anniversary of Professor Sarkyt Elekenovich Kudaibergenov”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 100(1), pp. 50-58. doi: https://doi.org/10.15328/cb1179.