Kurmangazhy, G., Tazhibayeva, S., Musabekov, K., Sydykbayeva, S. and Zhakipbaev, B. (2020) “Magnetite-gaize composite stabilized with polyacrylic acid”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, (3), pp. 12-17. doi: https://doi.org/10.15328/cb1160.