Nurpeissova, Z., Mangazbayeva, R., Shaikhutdinov, E. and Khutoriyanskiy, V. (2013) “Preparation of graft copolymers with cerium ions (IV)”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, 70(2), pp. 27-33. doi: https://doi.org/10.15328/chemb_2013_227-33.