Tattibayeva, Z., Tursynbetov, M., Tazhibayeva, S., Kujawski, W. and Musabekov, K. (2019) “Adsorption modification of the zeolite surface with chitosan”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, (4), pp. 20-26. doi: https://doi.org/10.15328/cb1073.